Ubezpieczenia
    Komunikacyjne

Ubezpieczenie Komunikacyjne

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • AC + KR Autocasco + Kradzieży

 • NNW Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • ASS

 • ASZY

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych oraz pojazdów historycznych.

AC + KR Autocasco + Kradzieży

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe

NNW Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Potencjalny odbiorca:

Kierowcy i pasażerowie pojazdów silnikowych i motorowerów.

Przedmiot ubezpieczenia:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas:

 • Wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • Załadowywania lub rozładowywania

Auto szyby

AUTO-SZYBY to ubezpieczenie szyb samochodowych w zakresie analogicznym jak w AC